Skip to main content
Jaunumi

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē

By October 29, 2011June 27th, 2024No Comments

Madaras Vīcupas projekts „Intensīvie itāļu valodas un kultūras vasaras kursi” atzīts par labāko Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā konkursā „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” (EAZVA).

„Šī projekta realizācijā ir pielietotas dažādas mācību metodes, apvienojot formālo un neformālo izglītību. Apgūt valodu, aktīvi darbojoties, ir ļoti efektīvi, turklāt šajā projektā studenti mācās ne tikai itāļu valodu, bet izzina arī Itālijas kultūru un ēst gatavošanas tradīcijas. Projekta ideja ir oriģināla un radoša, tā ir nododama citiem. Ļoti iepriecina tas, ka šāda veida projektus realizē gados jauns, enerģisks cilvēks, kas, cerams, varētu kalpot par iedvesmu arī citiem,” atzīst VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore Gunta Tralmaka.

2011. gada konkursam varēja pieteikties visi, kas īsteno valodu apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem valodu apguves iespējas. Šī gada konkursa tematiskās prioritātes bija „Valodu prasmes profesionālai izaugsmei” un „Valodas – ceļš uz labāku sabiedrību”.

Konkurss, ko Latvijā koordinē VIAA, ir Eiropas Komisijas iniciatīva. Tas norisinās 30 Eiropas valstīs un rosina valodu mācīšanos un mācīšanu, jaunu metožu izstrādi un izmantošanu valodu apguvē, labas prakses piemēru popularizēšanu. Konkurss veicina novatorisku un efektīvu svešvalodu apguvi visa mūža garumā, kā arī rod jaunas, oriģinālas, no citām valstīm un valodām pārņemamas svešvalodu apguves metodes.

Mazliet citējot projekta aprakstu :”Tiek izmantoti daudz audio un video materiāli, kas palīdz vieglāk iegaumēt jauno vārdu krājumu. Katru jauno tēmu studenti izspēlē lomu spēlēs un praktizē sarunās. Visam tiek pieiets ar pozitīvu attieksmi, humora devu, paralēlēm starp Latviju un Itāliju, lai ātrāk atvērtu kursa dalībniekus vieglprātīgākai, nesaspringtai sarunai, bet tajā pašā laikā grūtam darbam, jo katru dienu tiek uzdoti arī mazie mājas darbi un katrā nākamajā dienā dalībniekam ir jābūt spējīgam izmantot iepriekšējā dienā apgūto mācību vielu. Pirmajā nedēļā ar dalībniekiem strādā latviešu-itāļu valodas pasniedzēja Madara Vīcupa, bet otrajā nedēļā piedalās arī itāļu profesors no Boloņas dott. Glauco Trebbi, kurš sākotnēji strādā ar gramatiku, itāļu sarunvalodu, novērtē līdz šim dalībnieku iegūtās zināšanas un liek tās izmantot reālās dzīves situācijās. Lai studenti vēl vairāk izjustu Itālijas gaisotni un sajustos kā atrodoties Itālijā, divas dienas kopā ar itāļu profesoru tiek gatavoti itāļu nacionālie ēdieni, kur galvenie gatavotāji ir paši dalībnieki.”

“Ļoti priecājos par iegūto apbalvojumu un balvu. Un šādi un ne tikai šādi projekti tiks organizēti arī turpmāk “, Madara.

The Project of Madara Vīcupa “Intense Italian Language and Culture Summer Course” has been approved as the best in competition “European Language Label” (ELL), announced by State Education Development Agency (SEDA). In implementation of this project have been used different educational methods, combining formal and informal education. To acquire language, working active, is very effective, besides, in this project students are learning not just Italian language, but also inquires Italian culture and cooking traditions. The idea of the project is original and creative, it is transferable. What gives a pleasure is that this kind of project has been realized by a young, active person, who, hopefully, could serve as an inspiration to others,” says (SEDA) Administration and External Cooperation Department director Gunta Tralmaka.

For the competition of year 2011 could apply everyone, who implements language acquisition project or provides his/her employees with a language acquisition opportunity. Thematic priorities of this year’s competition were “Language Skills for Professional Growth” and “Languages – a way to the better society”.

Competition, which in Latvia is coordinated by SEDA, is an initiative of European Commission. It takes place in 30 European countries and stimulates language learning and teaching, development and use of new methods in language acquisition, popularization of good practice examples. The competition promotes lifelong innovative and effective acquisition of foreign languages, as well as discovers new, original, from other countries and languages adoptable foreign languages acquisition methods.

A bit from project description :

“During courses of study, various audio and video materials are used to help to remember new word stock. In addition, every new theme of study is discussed during interactive conversations and role-plays. Even though all the material is presented in a very positive and even humoristic way, students should be prepared for intensive studies, too, as at the end of each class, students receive a home task and are expected to understand and use all the covered material from previous classes. During the first week, classes are leaded by Latvian – Italian teacher Madara Vīcupa, whereas during the second week classes are lectures are presented by Dr. Glauco Trebbi (Alma Mater University of Bologna) who teaches grammar, demonstrates Italian every day-speech, and assesses the existing students’ knowledge. However, in order to sense the real Italian atmosphere for two days students together with Dr. Glauco make and taste Italian traditional meals, while practically using the newly acquired Italian. “

“I am very glad to receive this label and the present. Project like this and even more impressive will be organised also further. “, Madara.

The Project of Madara Vīcupa “Intense Italian Language and Culture Summer Course” has been approved as the best in competition “European Language Label” (ELL), announced by State Education Development Agency (SEDA). In implementation of this project have been used different educational methods, combining formal and informal education. To acquire language, working active, is very effective, besides, in this project students are learning not just Italian language, but also inquires Italian culture and cooking traditions. The idea of the project is original and creative, it is transferable. What gives a pleasure is that this kind of project has been realized by a young, active person, who, hopefully, could serve as an inspiration to others,” says (SEDA) Administration and External Cooperation Department director Gunta Tralmaka.

For the competition of year 2011 could apply everyone, who implements language acquisition project or provides his/her employees with a language acquisition opportunity. Thematic priorities of this year’s competition were “Language Skills for Professional Growth” and “Languages – a way to the better society”.

Competition, which in Latvia is coordinated by SEDA, is an initiative of European Commission. It takes place in 30 European countries and stimulates language learning and teaching, development and use of new methods in language acquisition, popularization of good practice examples. The competition promotes lifelong innovative and effective acquisition of foreign languages, as well as discovers new, original, from other countries and languages adoptable foreign languages acquisition methods.

A bit from project description :

“During courses of study, various audio and video materials are used to help to remember new word stock. In addition, every new theme of study is discussed during interactive conversations and role-plays. Even though all the material is presented in a very positive and even humoristic way, students should be prepared for intensive studies, too, as at the end of each class, students receive a home task and are expected to understand and use all the covered material from previous classes. During the first week, classes are leaded by Latvian – Italian teacher Madara Vīcupa, whereas during the second week classes are lectures are presented by Dr. Glauco Trebbi (Alma Mater University of Bologna) who teaches grammar, demonstrates Italian every day-speech, and assesses the existing students’ knowledge. However, in order to sense the real Italian atmosphere for two days students together with Dr. Glauco make and taste Italian traditional meals, while practically using the newly acquired Italian. “

“I am very glad to receive this label and the present. Project like this and even more impressive will be organised also further. “, Madara.

The Project of Madara Vīcupa “Intense Italian Language and Culture Summer Course” has been approved as the best in competition “European Language Label” (ELL), announced by State Education Development Agency (SEDA). In implementation of this project have been used different educational methods, combining formal and informal education. To acquire language, working active, is very effective, besides, in this project students are learning not just Italian language, but also inquires Italian culture and cooking traditions. The idea of the project is original and creative, it is transferable. What gives a pleasure is that this kind of project has been realized by a young, active person, who, hopefully, could serve as an inspiration to others,” says (SEDA) Administration and External Cooperation Department director Gunta Tralmaka.

For the competition of year 2011 could apply everyone, who implements language acquisition project or provides his/her employees with a language acquisition opportunity. Thematic priorities of this year’s competition were “Language Skills for Professional Growth” and “Languages – a way to the better society”.

Competition, which in Latvia is coordinated by SEDA, is an initiative of European Commission. It takes place in 30 European countries and stimulates language learning and teaching, development and use of new methods in language acquisition, popularization of good practice examples. The competition promotes lifelong innovative and effective acquisition of foreign languages, as well as discovers new, original, from other countries and languages adoptable foreign languages acquisition methods.

A bit from project description :

“During courses of study, various audio and video materials are used to help to remember new word stock. In addition, every new theme of study is discussed during interactive conversations and role-plays. Even though all the material is presented in a very positive and even humoristic way, students should be prepared for intensive studies, too, as at the end of each class, students receive a home task and are expected to understand and use all the covered material from previous classes. During the first week, classes are leaded by Latvian – Italian teacher Madara Vīcupa, whereas during the second week classes are lectures are presented by Dr. Glauco Trebbi (Alma Mater University of Bologna) who teaches grammar, demonstrates Italian every day-speech, and assesses the existing students’ knowledge. However, in order to sense the real Italian atmosphere for two days students together with Dr. Glauco make and taste Italian traditional meals, while practically using the newly acquired Italian. “

“I am very glad to receive this label and the present. Project like this and even more impressive will be organised also further. “, Madara.