Skip to main content
JaunumiLa settimana italiana 2012

Pasākuma “La settimana italiana 2012” noslēgums

By February 7, 2012June 27th, 2024One Comment

Šīs vasaras labākais pasākums „Itāļu valodas un kultūras nedēļa 2012” noslēdzies!

Šovasar no 13. līdz 22. jūlijam Ventspilī norisinājās vērienīgs pasākums „Itāļu valodas un kultūras nedēļa 2012”, kurā piedalījās 37 dalībnieki no Latvijas (Ventspils, Kuldīga, Rīga, Valmiera, Saldus un Liepāja), no Krievijas (Sanktpēterburga), no Baltkrievijas (Minska), no Ungārijas (Budapešta), un no Dānijas (Kopenhāgena). (Diemžēl bildē nav redzami visi dalībnieki.)

Dalībnieki katru dienu intensīvās nodarbības apguva itāļu valodas gramatiku un sarunvalodu, strādāja gan grupās gan pa pāriem, kas katru dienu aizņēma vismaz 4 stundas.

Papildus tam piedalījās dažādās interaktīvās spēlēs un aktivitātēs. Jautrība netrūka arī sportiskās itāļu spēlēs, kā, piemēram „Ruba bandiera con le varianti!”.

Katru vakaru norisinājās kultūras konferences par dažādām tēmām: māksla, itāļu valodas dialekti, bagātīgā itāļu virtuve, mūzika, kino, kā arī stereotipi, kas valda Itālijā.

Kā pasākuma nerātnā odziņa – pavārnodarbības „Erotiskā itāļu virtuve” kopā ar šefpavāru no Romas, kur pēc šefpavāra speciālās receptes tika pagatavoti 4 ēdieni, tai skaitā rožūdenī pagatavotā gaļa, kas tika pasniegta ar rožlapiņām.

Savukārt vakaros neiztrūka deju nodarbības un vakara turpinājums ar Dj no Gardas ezera provinces Gargnano.

Karstās Zumbas deju nodarbības kopā ar deju pasniedzēju Agati Doniņu.

Bildē kursa dalībnieces ielenkušas DJ Davide Samuelli.

Pasākumā piedalījās dalībnieki ar dažādiem valodas zināšanas līmeņiem, līdz ar to tie tika sadalīti grupās atbilstoši to zināšanu līmenim.

Kā pasākuma mācību spēks bija pasniedzēji no Itālijas, bet ne tikai:

Bildē no kreisās:

 • šefpavārs Mauro Sgrosso (Roma)
 • mākslas pasniedzējs Massimiliano Torchetti (Pescara-Abruzzo)
 • valodas pasniedzējs Francesco Tomasini (Umbria-Terni)
 • valodas pasniedzējs Vitantonio Lovelli (Puglia-Taranto)
 • valodas pasniedzēja Madara Vīcupa (Latvija)
 • valodas pasniedzēja Anna Laura Riggio (Sicilia-Cianciana)
 • Dj Davide Samuelli (Gargnano) – bildē nav klāt

Pasākuma pēdējās dienās dalībniekus ieradās sveikt arī Gargnano pilsētas mērs Gianfranco Scarpetta ar savu asistentu Marco Mascher. Oficiālās vizītes laikā viesus uzņēma Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš.

Bildē Gargnano pilsētas mērs sig. Gianfranco Scarpetta un Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš apmainās ar sagādātājām dāvanām.

Dalībnieki katru dienu bija noslogoti 6 stundas intensīvās nodarbībās, un vismaz 4 stundas papildus aktivitātēs – kā pavārnodarbības, deju nodarbības, spēles, peldes, atrakcijas. Itāļu nedēļas 2012 jaunais moto „In questo corso non si dorme!” (tulk. Šajā kursā neviens nekad neguļ!)

Svētdien pēdējā pasākuma rītā bija jūtams nogurums, bet kas noteikti bija patīkams. Mūs pārsteidza šefpavāra gatavotais Tiramisu un sekoja sertifikātu izsniegšana. Atvadas mums izvērtās emocionālas un mīļas, 10 dienas plecu pie pleca cīnoties ar itāļu valodas gramatiku, liekot kopā pirmās frāzes, kā tas bija dalībniekiem bez priekšzināšanām, vai jau izzinot smalkākas itāļu valodas nianses, kā tas bija pieredzējušiem itāļu valodas zinātājiem, vakara dejas un jautrība dalībniekus bija vienojušas draudzībā, ka atvadīties izrādījās nemaz nebija tik viegli. Bet mēs zinām, ka mūs gaida „Itāļu valodas un kultūras nedēļa 2013”!

Tiekamies!!!

Madža&Co 🙂

ATSAUKSMES PAR PASĀKUMU “LA SETTIMANA ITALIANA 2012”

L’evento più importante di questa estate „La settimana italiana 2012” si e’ concluso!

Questa estate, dal 13 al 22 luglio a Ventspils, si è tenuto il corso super-intensivo  „La settimana italiana 2012”, a cui hanno preso parte 37 partecipanti  dalla Lettonia (Ventspils, Kuldiga, Riga, Valmiera, Saldus un Liepaja), dalla Russia (San Pietroburgo), dalla Bielorussia (Minsk), dall’Ungheria (Budapest), e dalla Danimarca  (Copenaghen). (Purtroppo nella foto non sono presenti tutti i partecipanti)

I partecipanti ogni giorno alle lezioni intensive hanno avuto modo di imparare la grammatica italiana e la lingua parlata, lavorando sia in gruppi, che in coppie. Ogni giorno la lezione durava almeno 4 ore.  

Nel tempo libero gli alunni hanno partecipato a vari giocchi interattivi ed altre attivita.  Il divertimento non ci mancava anche nelle attivita sportive all’italiana come esempio „Ruba bandiera con le varianti!”.

Ogni sera c’erano le conferenze sulla cultura italiana con vari argumenti: l’arte, i dialetti della lingua italiana, la cucina italiana, la musica, il cinema, e gli stereotipi dell’Italia.

Come la bacca oscena dell’evento – le lezioni di „cucina erotica italiana” tenute dallo chef da Roma, in cui i partecipanti si sono cimentati a preprare le quattro riccette erotiche e stuzzicanti. Indimenticabile la carne fatta in salsa di rose, che veniva servita con i petali di rose.  

Nelle serate non sono mancate le lezioni di ballo e la continuazione delle serate con il DJ direttamente dal paese del Lago di Garda Gargnano.

Il docente delle lezioni calde del ballo Zumba Agate Donina.

Nella foto il DJ Davide Samuelli in mezzo alle studentesse del corso.

Ai corsi hanno preso parte studenti con diversa conoscenza della lingua italiana, che sono stati divisi in gruppi appropriati alla loro conoscenza della lingua.

Il corpo docente dell’evento era prevalentemente di madrelingua dall’Italia, ma non solo:

Nella foto dalla parte sinistra:

 • chef Mauro Sgrosso (Roma)
 • profesore dell’Arte Massimiliano Torchetti (Pescara-Abruzzo)
 • docente della lingua Francesco Tomasini (Umbria-Terni)
 • docente della lingua Vitantonio Lovelli (Puglia-Taranto)
 • docente della lingua Madara Vīcupa (Lettonia)
 • docente della lingua Anna Laura Riggio (Sicilia-Cianciana)
 • Dj Davide Samuelli (Gargnano) – non e’ presente nella foto

Nei ultimi giorni dell’evento per salutare i partecipanti è venuto anche il sindaco di Gargnano sig. Gianfranco Scarpetta con il suo assessore sig. Marco Mascher. Nella visita ufficiale, per salutare il sindaco e il Suo assessore, è venuto anche l’assistente del sindaco di Ventspils sig. Janis Vitolins.

Nella foto il sindaco di Gargnano sig. Gianfranco Scarpetta e l’assistente del sindaco di Ventspils si scambiano i regali.

I partecipanti ogni giorno nelle classi intensive sono stati occupati per 6 ore, a cui si aggiungono almeno 4 ore di attivita’ extra – come le lezioni di cucina, le lezioni di ballo, i bagni al mare, i giocchi, ed altre attivita’. Il nuovo motto della Settimana italiana 2012  „In questo corso non si dorme mai!”

Domenica, l’ultima mattina, si sentiva la stanchezza, ma era molto piacevole. Ci ha sorpreso l’inaspettato Tiramisu fatto dal nostro chef a cui seguiva la consegna degli attestati. I saluti sono terminati?? emozionanti e affettuosi, 10 giorni la spalla a alla spalla  combattendo con la grammatica italiana, mettendo insieme le prime frasi, come hanno fatto i princiapianti senza la conoscenza della lingua, oppure imparare i dettagli per perfezionare la lingua come lo hanno fatto gli studenti gia con ottima conoscenza della lingua. I balli durante le serate e il divertimento ha unito i partecipanti in amicizia, tanto che alla fine non è stato cosi facile salutarsi. Ma noi lo sappiamo che ci aspetta „La settimana italiana 2013”!

Ci vediamo l’anno prossimo!!!

Maja&Co:)

COMMENTI SULL’EVENTO “LA SETTIMANA ITALIANA 2012”

The best event of this summer „La settimana italiana 2012” is ended!

This summer from 13th till 22nd July in Ventspils there was held an outstanding and international event „The Italian Week 2012” or „La settimana italiana 2012”, in which took a part 37 participants from Latvia (Ventspils, Kuldiga, Riga, Valmiera, Saldus un Liepaja), from Russia (St. Petersburg), from Byelorussia (Minsk), from Hungary (Budapest), and from Denmark (Copenhagen). (Unfortunately all participants are not present in the photo)

Participants every day took a part in intensive lessons of the Italian grammar and spoken language, they worked as in groups as in couples, what every day occupied at least 4 hours.  

And even more they participated in various interactive games and activities. The cheerfulness was not missing also in athletic Italian games, like for example “Ruba bandiera con le varieanti!”.

Every evening there was a conference about various themes: The Art, The Dialects in Italy, The Rich Italian cuisine, The Italian Music, The Italian cinema, The Stereotypes in Italy.

Like a naughty berry of the event – The Lessons of cuisine „Erotic Italian cuisine” together with the chef from Rome, where were made 4 dishes with special recipe made by chef, in this also a very special meat made in water of roses, which was served with leaves of Roses.

Furthermore in the evenings there were not missing dance’ lessons and the continuation of the evenings with DJ from a village of the Lake Garda Gargnano.

The hot lessons of Zumba together with the dance teacher Agate Donina.

In the photo the DJ Davide Samuelli in the middle of two outstanding students!

In the event there were participants with different knowledge of the Italian language, wherewith they were divided in groups appropriate to their knowledge level.

Like teachers of The Italian Week all were teachers native speakers from Italy and not only: 

In the photo from the left side:

 • Chef Mauro Sgrosso (Rome)
 • Teacher of the Art Massimiliano Torchetti (Pescara-Abruzzo)
 • Teacher of the language Francesco Tomasini (Umbria-Terni)
 • Teacher of the language Vitantonio Lovelli (Puglia-Taranto)
 • Teacher of the language Madara Vīcupa (Latvija)
 • Teacher of the language Anna Laura Riggio (Sicilia-Cianciana)
 • Dj Davide Samuelli (Gargnano) – is not present in the photo

In the last days of the event to greet participants of The Italian Week 2012 there was arrived a mayor of the Italian village sig. Gianfranco Scarpetta with his assistant sig. Marco Mascher. During the official visit these guests were welcomed by the assistant of the mayor of Ventspils Janis Vitolins.

In the photo the mayor of the Italian village sig. Gianfranco Scarpetta and the assistant of the mayor of Ventspils Janis Vitolins are changing with presents.

Participants every day were occupied for 6 hours in intensive lessons, and at least 4 hours in extra activities – like Lessons of cuisine, dance lessons, games, bathes in the sea and other activities.  The new motto of The Italian Week 2012 „In questo corso non si dorme mai!” (transl. „In this course do not sleep!”)

On Sunday in the last morning of the Italian Week 2012 the tiredness was tangible, but for sure it was pleasant. We were surprised with Tiramisu made by our chef and then followed the handing of the certificates.  Our greetings  turned emotional and affective, after 10 days side by side to fight with the Italian Grammar, to put together the first phrases, like did beginners without preliminary knowledge, or to find out nuances of the Italian language, like did competent Italian speakers, dances in the evenings and the entertainment were brought together all participants so much, that it was nots o easy to say goodbye. But we all know that „The Italian Week 2013” is waitting for us!

See You next year!!!

Maja&Co:)

COMENTSOF THE EVENT “LA SETTIMANA ITALIANA 2012”

Самое яркое мероприятие этого лета «Неделя итальянского языка и культуры 2012» завершилось!

Этим летом с 13 по 22 июля в Вентспилсе проходило крупное мероприятие «Неделя итальянского языка и культуры 2012», участие в котором приняли 37 человек из Латвии (Вентспилс, Кулдига, Рига, Валмиера, Салдус и Лиепая), России (Санкт-Петербург), Белоруссии (Минск), Венгрии (Будапешт), а также из Дании (Копенгаген). (К сожалению, на снимке не присутствуют все участники.)

Каждый день во время интенсивных занятий участники осваивали грамматику и разговорную речь итальянского языка, работая как в группах, так и в парах, что занимало не менее 4 часов.

Кроме того, ученики принимали участие в разных интерактивных играх и мероприятиях, а также в спортивных итальянских играх, к примеру, «Ruba bandiera con le varianti!».

Каждый вечер проходили культурные конференции на разные темы: искусство, диалекты итальянского языка, разнообразие итальянской кухни, музыка, кино и стереотипы, господствующие в Италии.

Пикантность мероприятию придало кулинарное занятие «Эротическая итальянская кухня» с шеф-поваром из Рима, во время которого по особым рецептам были приготовлены 4 блюда, в том числе мясо, приготовленное в розовой воде и украшенное лепестками роз.  

По вечерам участников ожидали занятия танцами и продолжение вечера с диджеем из провинции Гарньяно, оз. Гарда.

Горячие занятия танцем зумба с преподавателем Агатой Дониней.

На снимке участницы курса окружили диджея Давиде Самюэлли.

Участники мероприятия имели разные уровни владения языка, в соответствии с которыми они были разделены на группы.

Профессорско-преподавательский состав прибыл из Италии, и не только:

На снимке слева:

 • шеф-повар Мауро Сгроссо (Рим)
 • преподаватель искусства Массимильяно Торкетти (Пескара-Абруццо)
 • преподаватель языка Франческо Томасини (Умбрия-Терни)
 • преподаватель языка Витантонио Ловелли (Апулия-Таранто)
 • преподаватель языка Мадара Вицупа (Латвия)
 • преподаватель языка Анна Лаура Риджо (Сицилия-Чанчана)
 • диджей Давиде Самюэлии (Гарньяно) – не присутствует на снимке

В течение последних дней мероприятия в Вентспилсе гостили мэр г.Гарньяно Джанфранко Скарпетта и его помощник Марко Маскер. Во время официального визита гостей принимал зам. председателя Вентспилсской гордумы Янис Витолиньш.

На снимке мэр г.Гарньяно Джанфранко Скарпетта и зам. председателя Вентспилсской гордумы Янис Витолиньш обмениваются подарками.

Каждый день участники были задействованы в 6-часовых интенсивных занятиях и 4-часовых дополнительных мероприятиях: кулинарные и занятия танцами, игры, аттракционы. Новый девиз итальянской недели 2012 «In questo corso non si dorme!» (пер. На этом курсе никто никогда не спит!)

Последним воскресным утром ощущалась приятная усталость. Нас порадовали приготовленный шеф-поваром тирамису и последующая выдача сертификатов. Прощание выдалось эмоциональным и милым, ведь мы в течение 10 дней плечом к плечу боролись с грамматикой итальянского языка, составляли первые фразы, что ожидало участников без предварительных знаний, и познавали тонкости итальянского языка, что предстояло знающим участникам. Вечерние танцы и веселье сдружили всех настолько, что прощание оказалось нелегким. Но мы знаем, что нас ждет «Неделя итальянского языка и культуры 2013»!

До встречи!!!

Маджа&Co 🙂

Комментарии событий «La settimana italiana 2012″