Skip to main content

PROGRAMMAS APRAKSTS

 Norise: Itāļu valodas un kultūras nedēļa 2014 noritēs Valmierā, pašā vasaras pilnbriedā zaļākajā Latvijas pilsētā, kas rada tik īpašo pilsētas noskaņu. Piedaloties pašiem atraktīvākajiem un radošākajiem pasniedzējiem no Itālijas – no Romas, Terni, Bari un Taranto, kā arī vietējiem mācību spēkiem. Starptautisks pasākums, kurā aicināti piedalīties itāļu valodas studenti no visas Eiropas, kuriem ir pamata zināšanas itāļu valodā A1, A2, B1, B2, C1 vai C2 līmenī atbilstoši Eiropas valodas apguves standartam. Kā arī tiek komplektēta grupa bez priekšzināšanām.

Mācību spēks: Itāļu valodas pasniedzēji no Romas, Terni, Bari un Taranto.

Studenti: 40 (vietu skaits ierobežots) studenti no visas Eiropas, kā arī gaidīti studenti no tālākām zemēm.

Studentu grupas:  Studenti tiks dalīti grupās aptuveni pa 10, atbilstoši to zināšanu līmenim un ar katru grupu strādās savs pasniedzējs.

Dienas mācību kārtība:

1)    Rīta rosmes kopā ar mūžam pozitīvo un atraktīvo mūsu sporta guru, kas pamodinās miesu un garu.
2)    Gramatikas nodarbība. Katrai studentu grupai (aptuveni katriem 10 studentiem) būs savs individuālais itāļu valodas gramatikas pasniedzējs.
3)     Grupas aktivitātes nodarbība, kurā katru dienu ar grupu strādās cits pasniedzējs, tādējādi studenti varēs novērtēt dažādo pasniedzēju darba stilu, atšķirīgo izrunu un dialektu īpatnības, jo pasniedzēji nāk no visdažādākajiem Itālijas reģioniem.
4)    Vakara konference visiem studentiem kopā, strādājot interaktīvi – iesaistot diskusijās arī studentus.
5)    Pavārnodarbības. Katru dienu mainoties grupām (grupā aptuveni 20 studenti) kopā ar šefpavāru no Itālijas pagatavos slavenus itāļu ēdienus.
6)    Kursa neformālā daļa, ekskursijas, degustācijas, picu pagatavošana, izklaides un nakts kino.

Dalības maksa: 456Euro (Cenā ir iekļautas mācības, viesnīca, visas ēdienreizes, ekskursijas, pavārnodarbības, rīta sportiskās aktivitātes, ārpusskolas nodarbības, kopīgi izklaides vakari, nakts kino)

Lai veiktu vietas rezervāciju pasākumā Itāļu valodas un kultūras nedēļa 2014  ir jāaizpilda pieteikuma anketa. Rezervācija tiek apstiprināta tiklīdz tiek veikta drošības maksa 100Euro apmērā, kas tiks ieturēta atteikšanās gadījumā, taču būs derīga turpmākajās Itāļu valodas un kultūras nedēļās. Visu nepieciešamo informāciju par maksājuma veikšanu saņemsiet uz e-pastu. Atlikusī mācību maksa būs jāveic ierodoties pasākumā uz vietas skaidrā naudā. Pieteikšanās pasākumā tiks slēgta tiklīdz rezervāciju skaits sasniegs 40.   

 * Cenai tiek piemērotas dažādas atlaižu sistēmas, par kuru varat vairāk noskaidrot rakstot uz mūsu e-pastu.

DETTAGLI

Corso: La settimana italiana 2014 sarà svolta a Valmiera in Lettonia, nel bel mezzo dell’estate in una città verde, che crea un ambiente speciale. Il corso sarà tenuto da docenti attivi e creativi provenienti direttamente dall’Italia – Roma, Terni, Bari e Taranto. Un incontro internazionale, in cui sono invitati a partecipare gli studenti di tutta Europa e non solo, che hanno una conoscenza della lingua al livello A1, A2, B1, B2, C1 o C2 secondo lo standard della conoscenza delle lingue in Europa. Verrà creato anche il gruppo senza la conoscenza dell’italiano.

Corpo docente: I docenti di lingua e cultura italiana da Roma, Terni, Bari e Taranto.

Studenti: 40 (numero chiuso) studenti provenienti sia da tutta l’Europa, che dai paesi più lontani.

Gruppi di studenti: Gli studenti saranno divisi in gruppi da massimo 10 persone a secondo del livello di conoscenza della lingua, a cui verrà assegnato un docente dedicato.

Ordine del giorno:

1)    Esercizio fisico di mattina con il sempre positivo e attivo guru sportivo, che sveglierà il corpo e la mente.

2)    Ogni gruppo di studenti (approssimativamente ogni 10 studenti) avrà il suo docente dedicato all’insegnamento della grammatica italiana.

3)    Attività di gruppo, dove ogni giorno il gruppo lavorerà con un docente a rotazione, ciò al fine di dare agli studenti la possibilità di verificare i diversi stili di lavoro dei docenti, le loro pronunce, dato che i docenti sono stati appositamente scelti da diverse regioni d’Italia

4)    Conferenza pomeridiana sarà tenuta a tutti gli studenti insieme, lavorando in modo interattivo, in modo da poter coinvolgere gli studenti direttamente.

5)    Le lezioni di cucina. Ogni giorno con gruppi a rotazione (ogni gruppo approssimativamente di 20 studenti) con lo chef da Roma preparerà i piatti tipici italiani.

6)    Attività extra-scolastiche, le escursioni, le degustazioni, la preparazione delle pizze,  le attività sportive di mattina, il divertimento e il cinema notturno.

Quota del corso: 456*Euro (In prezzo sono inclusi gli studi, l’albergo, tutti i pasti, escursioni, le lezioni di cucina, la ginnastica di mattina, le serate dopo gli studi, il cinema notturno)

Per fare la prenotazione alla Settimana italiana 2014 si deve compilare il modulo di iscrizione. Alla conferma dell’iscrizione, si dovrà versare una prima rata di € 100 che non verrà restituita in caso di recesso, ma che sarà valida per la successiva edizione del corso: tutti i dettagli sul pagamento saranno inviati via email. Il saldo del pagamento all’arrivo al corso in contanti. L’iscrizione al corso sarà chiusa appena il numero dei partecipanti arriverà a 40.

* Al prezzo vengono adattati vari sistemi di sconto, sui quali potete informarvi meglio scrivendoci alla nostra e-mail.

DESCRIPTION OF THE PROGRAM

Process: Italian Language and Culture Week 2014 will take a place in Vamiera, in the middle of summer, in the green city, which create town’s so special ambient.  Participation of the most active and creative lecturers from Italy – Rome, Terni, Bari and Taranto. Also with a help from local lecturers. International event, where are invited to participate students of Italian language from the whole Europe in such levels as A1, A2, B1, B2, C1 or C2 accordingly to the European language acquisition standards. Because of request there will be created also a group of students without knowledge.

Lecturers: Italian language and culture lecturers from Rome, Terni, Bari and Taranto.

Students: 40 (limited number of participants) students from the whole Europe, as well as welcomed are students from more distant countries.

Groups of students: students will be divided into groups, about 10 people in each, accordingly to the knowledge level, and with each group will work one lecturer.

Procedure of day classes:

1)    Morning exercises with always positive and active sport guru, which will wake up our body and mind.

2)    Each group of students (about for each 10 students) will have their own individual lecturer of Italian language grammar.

3)    Activity class of group, where every day with group will work another lecturer, thus students could estimate various working styles of different lecturers, because of different pronunciation and specific characters of dialects, as lecturers are from most various regions of Italy.

4)    Evening conference for all students together, working interactive – involving in discussions students also.

5)    Cooking classes. Every day groups will exchange (about 20 students in a group) and together with chef from Italy will cook famous Italian dishes.

6)    Informal part of the course, excursions, wine tastings, pizza making, morning exercises, entertainment night cinema.

Participation fee: 457*Euro (in price included classes, hotel, all meals, excursions, cooking classes, morning exercises, pizza making, out-of-school activities, common entertainment evenings, night cinema)

To make a reservation for event Italian Language and Culture Week 2014 You need to fill in an application form. Reservation is confirmed after receiving security sum of 100Euro, which will be detained in case of refusal, but will be valid for further Italian Language and Culture Weeks. All the necessary information You will receive via e-mail. The rest tuition fee You will have to pay arriving to the event, on the spot in cash. Application for the event will be closed right after the reservation number will reach 40.

* The price is suitable for a variety of discount systems, which you can find out more by writing to our e-mail.

Описание программы

Описание: Неделя итальянского языка и культуры 2014 пройдет в самый разгар лета в Валмиере – городе с особенной атмосферой. Участие примут самые лучшие творческие преподаватели из Италии: Рима, Терни, Бари, Таранто, а также местные учителя.

Участие в данном международном мероприятии могут принять студенты со всей Европы с предварительным знанием итальянского языка уровней А1, A2, B1, B2, C1 или C2, соответствующих европейским стандартам изучения языка. Также будет укомплектована группа студентов без предварительных знаний.

Профессорско-преподавательский состав: преподаватели итальянского языка из Рима, Терни, Бари и Таранто.

Студенты: 40 (количество мест ограничено) учащихся со всей Европы и более дальних стран.

Группы: Студенты будут разделены на группы по 10 человек, в соответствии с уровнем владения языком, и с каждой группой будет работать свой профессор.

Распорядок дня:

1)    Утренние упражнения с нашим спортивным гуру, который пробудит Ваши тело и дух.

2)    Грамматика. У каждой группы (около 10 студентов) будет индивидуальный преподаватель грамматики итальянского языка.

3)    Групповые занятия. Каждый день уроки будет вести новый профессор, поэтому студенты смогут ознакомиться с разными стилями работы, а также диалектами, ведь преподаватели будут представлять самые разные регионы Италии.

4)    Вечерняя конференция, в которой будут задействованы и студенты.

5)    Кулинарные занятия. Каждый день у группы, состоящей из 20 человек, будет возможность готовить знаменитые итальянские блюда вместе с шеф-поваром.

6)    Неформальная часть курса, экскурсии, дегустации, занятия танцами, приготовление пиццы, совместный отдых после учебы и ночи кино.

Плата за участие: EUR 456 (в стоимость входят обучение, проживание в гостинице, питание, экскурсии, занятия с шеф-поваром, утренние спортивные упражнения, танцы, дополнительные мероприятия, совместные развлекательные вечера, ночи кино)

Чтобы зарезервировать место для участия в мероприятии Неделя итальянского языка и культуры 2014, необходимо заполнить анкету. Резервация будет осуществлена сразу после внесения аванса суммой EUR 100, который будет удержан в случае отказа от участия, но который можно будет использовать в последующих мероприятиях. Всю необходимую информацию об оплате можно будет получить по э-почте. Оставшуюся сумму необходимо внести по месту проведения мероприятия наличными. Возможность подачи заявок будет заблокирована, когда число участников достигнет 40.

* К цене применимы разные системы скидок, о которых можете узнать, отправив запрос на нашу э-почту.